กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับที่2-2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
Adobe Acrobat Document พรบ-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.-2546-และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.98 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.-สภาครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ-พ.ศ.2540-และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.57 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบพัสดุ2535   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.81 MB
Adobe Acrobat Document ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
Adobe Acrobat Document พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.94 KB