คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 559.16 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB
Adobe Acrobat Document คู่มืองานกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.75 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.08 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานฝายแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.4 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 444.45 KB