คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document คู่มือการให้บริการ งานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 951.92 KB
Adobe Acrobat Document มาตรฐานการให้บริการงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.29 KB
Adobe Acrobat Document มาตรฐานการปฏิบัติงานพัสดุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.44 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.19 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือการให้บริการฝ่านแผนงานและงานประกัน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 413.7 KB